Opel Handycars Asistence

Asistencia

V spolupráci so spoločnosťou ASA získavate pri zakúpení vozidla OPEL
tieto asistenčné služby na 5 rokov zdarma

Asistenčné krytie v programe OPEL EXTENSION ASSISTANCE

ASA Recommended

Autoklub Slovakia Assistance prináša svojim členom nový európsky model klubového členstva.

Program „SHOW YOUR CARD!“, umožňuje motoristom využívať popri službách asistenčnej pomoci v núdzových situáciách aj zľavy a výhody súvisiace s možnosťou využívania celoeurópskeho systému zliav v ubytovacích zariadeniach, v reštauráciách, pri návštevách múzeí, galérií, historických pamiatok, rekreačných zariadení, požičovní áut, zábavných parkov ako aj zariadení zdravotnej a kúpeľnej turistiky.

ASA Recommended

Ak chcete využiť výhody „SHOW YOUR CARD!“, stačí, aby ste sa stali členom Autoklubu Slovakia Assistance a získali klubovú kartu s logom SHOW YOUR CARD! s programom asistenčného krytia BASIC, STANDARD alebo VIP. Systém zliav a výhod môžu využívať nielen držitelia klubovej karty , ale aj ich rodinní príslušníci počas celého roka platnosti členstva neobmedzene.

POSKYTOVANÁ SLUŽBA OPIS SLUŽBY
ZDARMA Služby dispečingu ASA
SR: 0800 199 344, zahraničie: +4212 4920 5950
Organizácia a zaistenie pomoci v prípade Poruchy vozidiel OPEL v SR a zahraničí.
ZDARMA Oprava na mieste ("cestná služba") Na mieste nepojazdného vozidla bude poskytnutá základná asistencia v prípade, že je možné závadu ľahko odstrániť a vozidlo spojazdniť.
Odťah vozidla ZDARMA Vo všetkých prípadoch poruchy Vozidla, ktoré nemohlo byť spojazdnené zásahom cestnej služby, zorganizuje ASA bezplatný prevoz (max. 200 km) Vozidla špeciálnym odťahovým vozidlom k servisnej oprave do najbližšieho autorizovaného servisu zmluvných partnerov siete OPEL. Služba bude poskytnutá aj z miesta trvalého státia vozidla. Odťah z terénu bude zabezpečovaný len v prípade, pokiaľ bude k Vozidlu prístup možný a právne prístupný. Súčasťou služby nie je vyprosťovanie Vozidla z terénu alebo záchranné práce.
Odťah vozidla po nehode ZDARMA V prípade dopravnej nehody klienta OPEL bude zaistený bezplatný odťah vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu OPEL bez nároku na ďalšie doplnkové služby.
Uskladnenie (parkovanie) vozidla ZDARMA Pokiaľ je najbližší autorizovaný servis OPEL zatvorený (počas víkendu, štátneho sviatku, v noci…), nepojazdné vozidlo bude dopravené do bezpečného parkovacieho zariadenia a ráno nasledujúci pracovný deň dopravené do servisu. Uloženie vozidla je obmedzené na dobu max. 3 dni.
Miestna preprava posádky a batožiny ZDARMA v prípade zabezpečovania odťahu vozidla k dielenskej oprave alebo k jeho predchádzajúcemu uloženiu bude na požiadavku používateľa zaistená jeho súbežná preprava, resp. posádky a batožiny.
v prípade, že sa vozidlo nachádza 50 km (resp. 80 km) od trvalého bydliska používateľa a jeho oprava nemôže byť dokončená v ten istý deň, bude používateľovi a posádke vozidla ponúknuté riešenie v podobe nasledovných služieb: náhradné vozidlo, taxi, preplatenie cestovného náhradnej dopravy (vlak, lietadlo), náhradné ubytovanie, pričom je možné vždy využiť len jednu z ponúkaných služieb. Určitá kombinácia služieb je možná len so súhlasom dispečingu ASA v závislosti od danej situácii.
Náhradné vozidlo ZDARMA Pokiaľ bude vozidlo následkom poruchy nepojazdné a nepodarí sa zaistiť jeho pojazdnosť v deň udalosti, ASA zaistí pre vodiča náhradné vozidlo. Buď vozidlo rovnakej triedy alebo vozidlo dosahujúce svojím štandardom najbližšie k triede opravovaného vozidla. Nájomné za toto vozidlo je hradené po dobu trvania opravy; max. na 4 dni (max. 50 EUR/deň)
Zabezpečenie náhradného ubytovania – Hotel *** ZDARMA Pokiaľ je používateľ viac ako 80 km od svojho trvalého bydliska, zorganizuje OPEL EXTENSION ASSISTANCE na nutnú dobu realizácie opravy vozidla pre používateľa (resp. posádku vozidla), najviac však na 4 noci, ubytovanie v hoteli kategórie ***. Náklady uhradené priamo hotelu alebo používateľovi.
Taxi ZDARMA Zaistenie Taxi pre posádku vozidla. Max. 42 EUR/posádku.
Pokračovanie v ceste / návrat domov
(úhrada cestovného) ZDARMA
K návratu domov alebo cieľa cesty bude posádke vozidla preplatená cesta vlakom (1. triedy), alebo lietadlom (v prípade, že by cesta vlakom trvala dlhšie ako 6 hodín). Max. 613 EUR/osobu.
Prevzatie opraveného vozidla ZDARMA Pokiaľ bolo vozidlo opravované v zmluvnom servise vzdialenom viac ako 50 km od trvalého bydliska používateľa, uhradí OPEL EXTENSION ASSISTANCE používateľovi cestovné náklady dojazdu pre oprávnené vozidlo pre 1 osobu, a to vo výške ceny cestovného lístka 1. triedy železničnej alebo autobusovej dopravy. Pokiaľ by sa jednalo o cestu vlakom dlhšiu ako 6 hodín, uhradí cenu letenky ekonomickou triedou. Max. 613 EUR/osobu.
Dovoz náhradných dielov ZDARMA Pokiaľ pri riešení núdzových situácií spojených s poruchou vozidla v zahraničí, v príslušnej krajine nebude k dispozícii potrebný náhradný diel vozidla, zabezpečí OPEL EXTENSION ASSISTANCE jeho prevezenie zo SR alebo z inej európskej krajiny, vrátane colného odbavenia. Hradené sú len náklady na prepravu dielu, nie na jeho zabezpečenie a príslušné colné poplatky.
Poskytovanie dopravných a motoristických informácii ZDARMA Na telefonickú žiadosť Používateľa (na linke 18112 s predvoľbou) budú poskytnuté zdarma dopravné a motoristické informácie zo SR, ČR a Európskych krajín.